สุโขทัยหนุนปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชใช้น้ำน้อย เสริมรายได้ช่วงแล้ง

นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว บริเวณแปลงปลูกถั่วเขียว หมู่ 1 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีเกษตรกรร่วมงานกว่า 200 ราย

ภายในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากนิทรรศการ และรับการอบรมจากหน่วยงานราชการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแบบครบวงจร จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 2) การเตรียมดินและปรับปรุงดินให้เหมาะสมในการปลูกพืชตระกูลถั่ว 3) การสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูพืชตระกูลถั่ว 4) การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะถั่วเขียวเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูก ต้นทุนการผลิตต่ำ และเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากในปัจจุบันผลผลิตถั่วเขียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด พื้นที่ปลูกพืชตระกูลถั่วในประเทศลดลง ปริมาณผลผลิตก็ลดลงตามไปด้วย จึงทำให้มีการนำเข้าพืชตระกูลถั่วจากต่างประเทศจำนวนมาก

ปัจจุบันสุโขทัยมีพื้นที่ปลูกถั่วเขียวรวม 32,004 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ 476,875 ไร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วในช่วงฤดูแล้งมาโดยตลอด เป็นพืชที่สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังเพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น