เลย ราชการเรียนหลังเลิกงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ชั้น 2 นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ผู้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 1/2563 ที่หลายๆหน่วยงานมารวมตัวกันหลังเลิกงาน เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบใหม่

นางสิริพร. สารวงษ์. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กล่าวว่า  ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบิกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บังคับใช้ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปีเศษ และยังได้มีกฎกระทรวง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ทยอยออกตามมาอีกหลายฉบับเป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องหาความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่แตกต่างไปจากระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเดิม ที่เคยใช้มา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้าน  การผังเมือ การอาคาร การพัฒนาเมือง และการให้บริการด้านช่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการก่อสร้างถนน สะพาน เป็นต้น เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจึงมีความรู้ ความชำนาญ อยู่พอสมควร ทำให้หลายหน่วยงานมักจะเข้ามาปรึกษาหารืออยู่เสมอมิได้ขาด จึงเป็นเหตุให้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ขึ้นมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเลย โดยนางวรจิตร์ ปัญญาดี คลังจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้คุณอนุวัฒน์  มาตตวงษ์ นักวิชาการคลังชำนาญการเป็นวิทยากรร่วมกับสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ในจัดการความรู้ในครั้งนี้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น