มหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุกดาหาร – อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปีที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการรวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภพดี ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมป้องกันโรคให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63 ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยก่อนเข้างานมหกรรม ฯ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน และเครื่องวัดไข้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่2019 นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือก ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปีที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินงานโครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีความสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คือ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภพดี ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมป้องกันโรคให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างกลไกรความร่วมมือในระดับภาค และระดับพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของนายทะเบียนจังหวัด เครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรในระบบสุขภาพ ระหว่างภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค หน่วยงานภาคเอกชน สถานบริการสาธารณสุขทุกประเภท

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การเปิดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือกอื่น เป็นการบูรณาการด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค และความรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อสังคมให้เกิดการสร้างกระแสความตื่นตัวต่อการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก รู้จักเชื่อมั่น ชอบและใช้สมุนไพรจากท้องถิ่น สำหรับงบประมาณนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหร เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีจังหวัดภาคีเครือข่าย 20 จังหวัด ได้รับงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดลพ 70,000 บาท

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ทางจังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เราทราบดีว่าการจัดงานในครั้งนี้เป้าหมายสูงสุด คือ การเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวมุกดาหาร และพี่น้องประชาชนทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสานและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดมุกดาหารในช่วงการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเราคาดหวังว่าไม่ใช่แค่เกิดประโยชน์ด้านสาธารณสุข ในการสร้างความรับรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ภูมิปัญญา ได้สร้างประโยชน์ด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน การเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร การประชาสัมพันธ์จังหวัดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ จังหวัดมุกดาหารมีอายุการก่อตั้งเมืองครบ 250 ปี จึงได้บูรณาการงานร่วมกันกับการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “ เมืองมุก 250 ปี วิถีภูมิปัญญา อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงอาเซียน ” ซึ่งเป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะเมืองการค้า การลงทุน การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งยังเป็นเมือง 3 ธรรม เชื่อมโยงบนเส้นทาง EWEC ซึ่งประชาชนชามมุกดาหารจะได้รับประโยชน์มากมายจากการจัดงานครั้งนี้..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น