กรมอุทยานฯ ส่งกำลังปราบไฟป่าภาคเหนือ

…การเกิดไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ สังคมพืช ดิน น้ำ  สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไฟป่ายังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควัน ทำให้ค่า PM 10 และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่   น่าน และตาก

…ซึ่งขณะนี้ใน 2 จังหวัดภาคเหนือ คือจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ เริ่มมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายจุด ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  มีความห่วงใย ต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดมสรรพกำลังเข้ามา สนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนดังกล่าว    อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจึงได้เพิ่มกำลัง โดยส่งชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) ของสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจากภาคกลาง อีสาน เหนือ   และใต้  เคลื่อนย้ายกำลังมาช่วยสนับสนุนการดับไฟป่า        จำนวน 200 นาย เข้าปฏิบัติงานในท้องที่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่   เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่มีอยู่เดิม420นาย ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปางและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ซึ่งจะทำให้ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดับไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัดนี้รวม 620 นาย


….ทั้งนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้สั่งการให้ผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในจังหวัดลำปางและจังหวัด แพร่ อีก 450 นาย มาช่วยลาดตระเวน และป้องกันคนที่จะเข้าไปจุดไฟเผาป่า โดยให้มีการลาดตระเวนในจุดที่ ล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ตั้งด่านตรวจเฝ้าระวังคนที่จะเข้าป่า พร้อมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจไม่ให้ เผาป่า ซึ่งจะทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมีจำนวนรวม, 1,070 คน มาช่วยในภารกิจไฟป่า
2 จังหวัดนี้
…..สำหรับการลาดตระเวน หากพบเห็นการกระท้าผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกุมและด้ำเนินการ ตามกฎหมายโดยเฉียบขาดซึ่งมีโทษจ้าคุกตั้งแต่ 4 – 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 – 2,000,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ

…วันที่ 30 ม.ค.63 ที่ผ่านมา   อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำพิธีปล่อยกำลังพลเสือไฟที่มาสนับสนุนดับไฟ ป่าและเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล้าปางเป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน พื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท – ม่อนพระยาแช่ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง..@

 

แสดงความคิดเห็น