ปชส.นครปฐม ติวเข้มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น

ปชส.นครปฐม ติวเข้มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น

นครปฐม : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ดึงสื่อมวลชนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม

วันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุริน รักษาแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม

นายสุริน รักษาแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของชุมชน

ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีความสำคัญ และเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน เพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าที่ในการนำเสนอปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จำนวน 6 ฉบับ คือ

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 14) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 5) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 6) และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3)

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์และประชาชน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง

สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเรื่องวิธีการและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น โดยนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

และนาวาตรีดำรงศักดิ์ มั่งลิ้ม หัวหน้างานสืบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม และการอภิปรายแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยสื่อมวลชนสาขาวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น