จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

มุกดาหาร – สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยและลงทะเบียนแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารมี 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาการผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง มีจํานวนผู้ลงทะเบียน 22 คน สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง มีจํานวนผู้ลงทะเบียน 21 คน สาขาการทําขนมไทย มีจํานวนผู้ลงทะเบียน 22 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 65 คน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยและลงทะเบียนแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ภายใต้มาตรการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ ผ่านกลไกการหางานให้ทํา / การส่งเสริมคุ้มครอง และการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีอาชีพ มีงานทํา มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่ม ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิต อย่างยั่งยืน โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานเปิดโครงการ

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เห็นชอบ ในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้ น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความ มั่นคงของชีวิต ซึ่งอําเภอดอนตาล มีจํานวนผู้ถือบัตรและมีความประสงค์ฝึกอาชีพกับกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน จํานวน 258 คน
และในการฝึกอาชีพครั้งนี้ มี 3 สาขา ประกอบด้วย

1. สาขาการผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง มีจํานวนผู้ลงทะเบียน 22 คน
2. สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง มีจํานวนผู้ลงทะเบียน 21 คน
3. สาขาการทําขนมไทย มีจํานวนผู้ลงทะเบียน 22 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 25 คน

โดยทั้งนี้ทางสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มีภารกิจในการฝึกอาชีพ ให้กับ เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยมีการฝึกเตรียมเข้าทํางาน ยกระดับฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพ เสริม ฝึกตามความต้องการของสถานประกอบการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ…

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่