เปิดอย่างยิ่งใหญ่!! “มหกรรมอินทรีย์ วิถีอีสาน”เริ่มแล้วที่โคราช

เปิดอย่างยิ่งใหญ่!! “มหกรรมอินทรีย์ วิถีอีสาน”เริ่มแล้วที่โคราช

เปิดอย่างยิ่งใหญ่!! “มหกรรมอินทรีย์  วิถีอีสาน”เริ่มแล้วที่โคราช

 

พิธีเปิดงาน“มหกรรมอินทรีย์  วิถีอีสาน”ในวันนี้( 12  กรกฎาคม 2561 ) เวลา 18.00 น.ณ  โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมานายจรัสชัย โชคเรืองสกุลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธาน นายรณชัย  วิรุฬห์รัฐ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวร่ายงาน การจัดงานและการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สินค้าปลอดภัย สินค้าดี สินค้าเด่น ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ  จำนวน  200  คูหา การเจรจาและการจับคู่ธุรกิจ(Business Matching) นิทรรศการทางวิชาการ เทคโนโลยีการตรวจรับรอง  และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต่างๆ  พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ให้ความรู้และแนะนำตลอดงาน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรม และศิลปินชื่อดังทุกวัน จำนวน วันละ 3 รอบ  การสาธิตการทำอาหารจากเชฟมีชื่อเสียงและ  การจัดสัมมนาเชิงวิชาการความก้าวหน้าในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายของอาเซียน” ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ  โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา  ผู้เข้าร่วมสัมมนา 100  คนงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สินค้าปลอดภัย สินค้าปลอดสารพิษ  ภายใต้ชื่องาน  “มหกรรมอินทรีย์  วิถีอีสาน”ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-16  กรกฎาคม 2561  ณ  โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อินทรีย์  สินค้าปลอดสารพิษ  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เพื่อดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมในงาน การจัดงานฯ ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ   และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมาที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดงานเพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อินทรีย์  สินค้าปลอดสารพิษ  ให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งจะผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศในอาเซียนมีความมั่นคงและยั่งยืน    ซึ่งปัจจุบันกระแสรักสุขภาพ  รักสิ่งแวดล้อม  ของประชาชนทั่วโลกกำลังตื่นตัว  ตลาดยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์อินทรีย์ค่อนข้างมาก  ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนต้องช่วยกันหาวิธีขยายตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าอินทรีย์ให้ได้มากที่สุด  เพื่อการก้าวไปสู่กลุ่มประเทศมหาอำนาจด้านอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยในอนาคตข้างหน้ากระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต การบริการ  การค้า  และการพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร  โดยการพัฒนากลไก และยกระดับราคาสินค้าเกษตร  ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศได้ก้าวสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล    และด้วยกระแสการรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักสุขภาพของผู้บริโภค  กระแสของตลาดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ ปลอดสารพิษในตลาดโลกที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้น   กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในประเทศไทย หรือในประเทศในอาเซียน  ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลที่ตลาดยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค   การสร้างแบรนด์  การพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์อินทรีย์เป็นสิ่งที่จำเป็น และความท้าทายของกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการประเทศไทย และกลุ่มประเทศในอาเซียน ในการพัฒนาในทุกๆด้านตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง   ให้ก้าวไปสู่กลุ่มประเทศมหาอำนาจด้านอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย  การจัดงานครั้งนี้  จะเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์มีช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น  การสานความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเจรจาธุรกิจ จะทำให้เกิดการตลาดแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว สันติ วงษาเกษ จ.นครราชสีมา

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่