“พลังงานไฟฟ้าจากขยะ ทางเลือกใหม่ สู่สาธารณชน”

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)”

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกพยายามศึกษาและค้นหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และมีประสิทธิภาพดี เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการช่วยประหยัดพลังงาน พลังงานจากขยะก็เป็นพลังงานทดแทนอีกรูปแบบหนึ่ง ขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน เราต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ขยะชุมชนจากบ้านเรือนและกิจการต่างๆ เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ เศษอาหาร และไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าที่ถูกออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงได้ ดังนั้นศูนย์ข่าวพลังงาน​ (Energy News Center) จึงจัดโครงการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะภาคเหนือชึ้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสัมมนาแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ   โดยมีคุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิกาสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและวัตถุประสงค์กับการสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยปลุกจิตสำนึกการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิสูงสุดและมีทัศคดติที่ดีต่อการใช้พลังงานสะอาด การมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับพลังงานไฟฟ้าสาธารณชน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา  คณะสื่อสารมวลชนม.รามคำแหง วิทยากร กล่าวถึงผู้ร่วมโครงการฯสัมมนาว่าสื่อมวลชนท้องถิ่นมีความสำคัญมากและโครงการสัมมนาให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนท้องถิ่น  แต่บทบาทจะเบ่งบานมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะสร้างสมรรถนะให้แตกยอด เพราะว่าสื่อมวลชนท้องถิ่นเป็นข้อต่อสำคัญมีความเป็นมืออาชีพสร้างสรรค์สังคม  โดยเฉพาะหัวข้อ”ขยะจากชุมชน สู่พลังงานไฟฟ้า”  จากปัญหาขยะสู่การคัดแยกกำจัดกับการได้ประโยชน์จากขยะสู่พลังงานไฟฟ้า สู่ชุมชน  “ซึ่งขยะที่จะมาเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ แล้วใครจะเป็นคนสื่อสารเชื่อมโยงนำเสนอเรื่องราวจากจุดเล็กๆสามารถนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมโดยรวมได้ซึ่งต้องอาศัยบทบาทของสื่อมวลชนท้องถิ่นกับการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนชุมชนรับทราบ    จากการสัมมนาสู่การลงพื้นที่จริงเพื่อดูงานที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล​ (โรงไฟฟ้าบ้านตาล) ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ของสื่อมวลชน  ซึ่งตั้งอยู่กลางป่าบนเขาพื้นที่กว่า2พันไร่ แต่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานสร้างบนพื้นที่จริงเพียง​ 100​ กว่าไร่ ก่อนที่ทางทางวิศวกรของโครงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยรวมถึงกระบวนการฝังกลบขยะมูลฝอย ก่อนจะเข้าพื้นที่ดูกระบวนการฝังกลบขยะมูลฝอยโดยมีวิศวกรโครงการห้ข้อมูงกระบวนการฝังกลบขยะ สำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล​ (โรงไฟฟ้าบ้านตาล)โรงงานได้อนุญาติให้ชาวบ้านมาคุ้ยเก็บขยะที่มีค่าเพื่อสร้างรายได้ก่อนจะนำขยะที่เหลือสู่กระบวนการต่างๆ รวมถึงระบบของการพักก๊าซที่ได้จากการกลบและหมักขยะต่อท่อมาเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนมาอบลำใยของชาวบ้านในชุมชนรอบพื้นที่เนื่องจากชาวบ้านมีสวนลำไยจำนวนมากและต้องการใช้พลังงานในการสร้างอาชีพรายได้

ต่อมาคณะได้เดินทางไปตามบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงโดยวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายจากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลอะไรแต่ ที่น่าสนใจคือทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมีการต่อท่อส่งก๊าซหุงต้มที่มากจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล​ (โรงไฟฟ้าบ้านตาล) ส่งให้ชาวบ้านใช้ฟรีถึง2หมู่บ้านใน200หลังคาเรือนรวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าจากขยะจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ สู่สาธารณชนในอนาคต  #wastesidestory #พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น