ลำปางเดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

ที่ห้องประชุมที่ว่าอำเภอเมืองปาน  จ.ลำปาง  นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง นายธนพล  สงวนตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2  ตัวแทนกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง  ซึ่งการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อรับฟังความความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปางกล่าวว่า กรมชลประทานเร่งศึกษาดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน      อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุเก็บกักสูงสุดประมาณกว่า 17 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ระดับน้ำเก็บกักขนาด 600 ไร่ มีพื้นที่ชลประทานกว่า 9,700 ไร่ และมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 13,400 ไร่  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนในการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ ให้พื้นที่อำเภอเมืองปานสำหรับการเกษตร และอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ สร้างความมั่นคงให้กับแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ชะลอการไหลหลากของน้ำในฤดูฝน ยังช่วยให้การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น อีกทั้งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ พบว่าบริเวณพื้นที่เหนืออ่างฯ​ แม่ปานเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า ทำให้ลำน้ำแม่ปานมีน้ำไหลตลอดปี การก่อสร้างอ่างฯ ในพื้นที่นั้นทำให้มีน้ำมาเติมในอ่างฯ อย่างต่อเนื่องทั้งปี  ซึ่งหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำปาง จะจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่านมาเมืองปานไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำของตนเอง ไม่สามารถใช้น้ำในการทำเกษตรได้อย่างเต็มที่ พืชผลผลิตตกต่ำ สะท้อนถึงความต้องการใช้น้ำเป็นอย่างมาก  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ จึงเป็นความหวังของชาวบ้าน ที่จะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านนางฟองคำ  ลาภมาก ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านทุ่งโป่ง ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ตัวแทนประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เปิดเผยว่าโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ อ่างเก็บน้ำแม่ปานที่จะและอยากให้ก่อสร้างไวๆ เนื่องจากช่วงฤดูแล้งน้ำในพื้นที่มีน้อยไม่พอใช้เรื่องของการเกษตรพอถึงช่วงฤดูฝนมีน้ำป่าไหลหลากพื้นที่การเกษตรเสียหายถ้าได้อ่างเก็บน้ำแม่ปานของโครงการนี้ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านพี่น้องประชาชนจะได้รับเยอะมาก ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตร ซี่งส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำการเกษตร เรื่องการอุปโภคบริโภค ไม่แค่เฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองปาน เท่านั้นอำเภอแจ้ห่มก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน สิ่งที่อยากจะฝากถึงคณะทำงาน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน ถ้ามีการก่อสร้างอยากให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมมีอาชีพและได้ทำงานกับโครงการจะเกิดขึ้น  ในนามตัวแทนของผู้นำและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะก่อสร้าง ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่นำโครงการดังกล่าวมาในพื้นที่ขอให้โครงการเริ่มก่อสร้างไวๆพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่ปานเร็วๆ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลำปาง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น