ตำบลไชยสถาน ร่วมกับขนส่งจังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

น่าน ตำบลไชยสถาน ร่วมกับขนส่งจังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  เสริมสร้างให้เยาวชนเรียนรู้กฎจารจร สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยในอนาคต

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 11 มกราคม 2563) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ตำบลไชยสถาน ร่วมกับขนส่งจังหวัดน่าน  ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  โดยมี นายเอกชาติ อินทรพัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน และนายนายศราวุธ ป่วนธิ  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาการแทนขนส่งจังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง สร้างรากฐานการเป็นคนดีให้กับตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

พร้อมกระนี้ นายนายเอกชาติ อินทรพัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ใจความว่า เด็กและเยาวชน เป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศและกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ในทุกมิติ ตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม แต่ระดับปฐมวัยจนถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทั้งด้านทักษะความรู้ความสามารถและการเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความสุขภาวะที่ดีทางกาย  จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้ เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีหลักความคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็น ต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิต ในโลกศตวรรษที่ 21 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข ภายใต้คำขวัญ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ภายในงาน ทางสำนักขนส่งจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย สอนให้เด็กรู้จักการขับขี่อย่างปลอดภัยใฝ่ใจกฎจราจร และกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จัดกิจกรรมยุทโธปกรณ์ทางทหาร มาแสดงให้เด็กได้ฝึกผล กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ส่วนการจัดงานในพื้นที่ต่างอำเภอ อาทิ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดย นายเสกสรร ณ น่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม เนื่องจากวันเสาร์ที่ 11 มกราคม นักเรียนจะได้ ไปเที่ยวงานวันเด็กตามส่วนราชการการต่างๆ ที่จัดขึ้นตามแต่ผู้ปกครองจะนำพา

ภาพ/ข่าว โดย น่าน77ข่าวเด็ด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น