คนพิการระนองกว่าพันคนร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

คนพิการระนองกว่าพันคนร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

ระนอง-จังหวัดระนองจัดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2562  เปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม สร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม และได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทางการศึกษา สังคม และด้านอาชีพ

(20 ธ.ค. 62) ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม และได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสวัสดิการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม และด้านอาชีพ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพที่ดี สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศเกี่ยวกับคนพิการ

อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลความต้องการจำเป็นของคนพิการ และปฏิบัติต่อคนพิการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยความเสมอภาค ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ จดทะเบียนและต่อสมุดคนพิการ การแนะแนว และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ การเล่นเกม จัดเลี้ยงอาหาร และของขวัญให้คนพิการ การตรวจพัฒนาการเด็กและให้คำปรึกษา การจัดแสดงสื่ออุปกรณ์สำหรับพัฒนาเด็กพิการ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยมีคนพิการจาก 5 อำเภอของ จ.ระนองเดินทางมาร่วมงานกว่า 1,500 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น