ฟื้นหมู่บ้านแกะสลัก”บ้านหลุก”

ฟื้นหมู่บ้านแกะสลัก”บ้านหลุก”

ตามที่จังหวัดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ตามปฏิบัติการ “เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข2561” เพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้การแกะสลักไม้และวิถีชุมชนบ้านหลุก และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ทั้งนี้ผู้ว่ารากชารจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ได้เยี่ยมเยือนและ หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯและศูนย์จำหน่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน/หมู่บ้านโอทอป ดังกล่าวร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ผู้แทนสำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอ กำนันตำบลนาครัว และผู้ประกอบการในพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2561ในโอกาสนี้ได้ ได้เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว


สำหรับหมู่บ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นับว่าเป็นหมู่บ้านโอทอปที่มีชื่อเสียงมานาน โดยมีช่างผีมือด้านการแกะสลักไม้หลากหลายแนว นอกจากนี้ ในหมู่บ้านยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าไม้แกะสลักที่ขายให้กับนักธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่ยังขาดการพัฒนาส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้นำภูมิความรู้ที่มีอยู่ของช่างแกะสลักในหมู่บ้านส่งต่อภูมิปัญญาแก่ลูกหลานคนรุ่นใหม่หรือผู้สนใจ และสนับสนุนให้บ้านหลุกกลับมาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่คึกคักอีกครั้ง 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่