อบจ.อุตรดิตถ์ มอบชุดตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)อุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกฯ อบจ.อุตรดิตถ์ นายชลิต  ธนวัฒน์ รอง นายกฯ อบจ.อุตรดิตถ์ นายไพบูลย์  วิรบุตร์ รองนายกฯอบจ.อุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกฯอบจ.อุตรดิตถ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการมอบชุดตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยง ให้กับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 20,000 ชุด โดย นายสมยศ   โยธินกิจโกศล  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ รวมเป็นงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดฯ ทั้งสิ้น 651,000. บาท   นายชัยศิริ   กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด นับได้ว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ซึ่งแม้ว่าหน่วยงานทุกภาคส่วน จะได้พยายามเร่งระดมสรรพกำลังด้านต่างๆ ในการดำเนินการป้องปันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังแต่ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันก็ยังไม่ลดน้อยถอยลงไป ดังนั้นในฐานะที่ อบจ.อุตรดิตถ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญกำจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ปส.จ.อต.) ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจสารเสพติด จากปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยงของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอบจ.อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561   เพื่อมอบให้กับหน่วยงานต่างๆใช้ในการตรวจปัสสาวะในกลุ่มเสี่ยงของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 42,200 ชุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่