ประจวบคีรีขันธ์ kick off เดินหน้าสำนักงานไร้ถังขยะ

                  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      kick off   สำนักงานไร้ถังขยะและการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน   หวังช่วยกันลดขยะต้นทางให้ได้ผลในทุกระดับ จัดการขยะขนย้ายและกำจัดอย่างถูกวิธี ใช้กลวิธีลดขยะด้วยการเป็นต้นแบบที่ตัวผู้นำ

                   วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานสำนักงานไร้ถังขยะและการจัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน โดยการประชุมได้รับทราบโครงการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมใจ ลดปริมาณ และคัดแยกขยะอินทรีย์ครัวเรือน ประจำปี 2561 ที่ดำเนินโดยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 4.2 ตัวชี้วัดย่อยที่ 12 กำหนดให้สถานที่ราชการส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ Green Office โดยสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่อด้วยเรื่องกรณีศึกษาสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ

                      นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวอีกว่าการเริ่มต้น kick off ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้เพื่อต้องการขับเคลื่อนมาตรฐานสำคัญของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบริหารจัดการขยะตามหลักการอย่างถูกต้อง โดยหารือในด้านตัวชี้วัดเพื่อให้สำนักงานไร้ถังขยะได้รับจัดการอย่างถูกต้อง ทั้งสำหรับขยะเก่า ขยะปัจจุบัน และขยะในอนาคตที่ตกค้างมาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 100 โดยหน่วยงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และส่วนราชการทั้ง 33 หน่วย ให้เกิดความตระหนักรู้ในหมู่ข้าราชการให้เข้าใจทั่วกันและรวมพลังให้ผ่านตัวชี้วัด ช่วยกันลดขยะต้นทางให้ได้ผลในทุกระดับ จัดการขยะขนย้ายและกำจัดอย่างถูกวิธี ใช้กลวิธีลดขยะด้วยการเป็นต้นแบบที่ตัวผู้นำ

                       ผลลัพธ์ของการประชุมหารือในวันนี้ จึงจะนำไปสู่การจัดการที่ต้นทางขยะแต่ละประเภท ซึ่งจะไม่ก่อปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่เป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและไม่ต้องมีถังขยะในอนาคต ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการสามารถคัดแยกขยะก่อนนำไปใช้ ส่งไปจำหน่าย หรือนำกลับมาใช้ตามหลัก 3R หรือ 5R(reuse recycle reduce repair และ reject) และแก้ปัญหาการใช้ขยะอินทรีย์ไปใช้ทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนด้วยถังหมักขยะอินทรีย์หรือ Green Cone ให้ได้ผลในเชิงรูปธรรม ประชาชนให้ความร่วมมือและขยายผลอย่างแพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น