ระนองจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

ระนองจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่นระนอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม พร้อมทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ในฐานะเลขาโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง และคณะกรรมการอำนวยโครงการ TO BE NUMBER ONE องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ส่งเสริมให้สมาชิกกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อสนองพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่