อพท.จับมือ อบต.บ่อสวก และภาคีเครือข่ายแถลงข่าว “ของดีบ่อสวก” ปี 2562

น่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อสวก แถลงข่าว “ของดีบ่อสวก” ปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก

ข่าวน่าน วันนี้ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เวลา 10.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก นาย สุขสันต์  เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 กำนันตำบลบ่อสวกผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก นายสมผล ใหม่แปลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อสวก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  ได้กำหนดการจัดงานของดีบ่อสวกประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ตำบลบ่อสวก ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านล้วนมีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  มีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ อาทิเช่น  แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก  หีบอ้อยโบราณบ้านป่าคา  พระธาตุฉิมพลี  วัดม่วงเจริญราษฎร์  พระธาตุทันใจดอยภูสะงืด  ผ้าทอลายบ่อสวก เครื่องจักสาน และผลิตผลทางการเกษตร

การจัดงานของดีบ่อสวก จึงเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ่อสวก ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลบ่อสวกได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

​โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีเตาเผาบ่อสวกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีบ่อสวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชนตำบลบ่อสวก โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ตลอดและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานของดีบ่อสวกเป็นประจำทุกปี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น