สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ติวเข้ม เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ติวเข้ม เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ

นครปฐม : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ติวเข้ม พระเถรานุเถระ เจ้าคณะจังหวัด และ สำนักงานพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  กรรมการมหาเถระสมาคม  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  ประธานคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นองค์ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีพระเถรานุเถระ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ และ พระสังฆาธิการ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาสังคม และก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การเผยแพร่พระพุทธศาสนา จึงมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา  เพื่อให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพ

โดยคณะสงฆ์ มหาเถระสมาคม ได้ออกระเบียบว่าด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด พร้อมทั้งคณะกรรมการ ทั้งในระดับจังหวัด และ ระดับชาติ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายแผนงานส่งเสริม กำกับดูแลงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อถวายองค์ความรู้ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา แก่บุคลากรผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนา นำไปใช้กำหนดแผนงานกิจกรรมต่างๆ  รู้จักสร้างสรรค์วิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ทราบถึงแผนแม่บท การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปี พ.ศ.2560-2564 อันจะนำมาซึ่งการพัฒนากิจกรรมโครงการด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอนาคต เพื่อให้พุทธศาสนายังคงอยู่กับสังคมไทยสืบไป

Cr : ข่าว-ภาพ / ธงชัย  วัชดลชัย จังหวัดนครปฐม 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่