ปศุสัตว์เมืองคอน สุ่มตรวจ 2 โรงเรียน ทน. ย้ำ นมโรงเรียนต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานจากต้นทางจนถึงปลายทาง

ปศุสัตว์เมืองคอน สุ่มตรวจ 2 โรงเรียน ทน. ย้ำ นมโรงเรียนต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานจากต้นทางจนถึงปลายทาง

นครศรีธรรมราช:ปศุสัตว์นครศรีธรรมราชห่วงคุณภาพชีวิตเด็ก เข้าสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียน 2 แห่งในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ย้ำผู้ผลิตต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริโภคของเด็กอย่างถาวร

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและนายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบการบริโภคนมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตนมโรงเรียนของผู้ประกอบการ โดยการดำเนินการครั้งนี้ได้เข้าสุ่มตรวจสอบ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เบื้องต้นพบว่า นมโรงเรียนทั้งสองแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ สำหรับนักเรียนบริโภค

อย่างไรก็ตามในการออกสุ่มตรวจครั้งนี้ยังได้เข้าตรวจสอบถึงขั้นตอนของการผลิตด้วย โดยได้เข้าตรวจสอบบริเวณสถานประกอบการ บจก.นครแดรี่พลัส พื้นที่อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ใน 7 รายของผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ์ให้จัดส่งนมตามโครงการอาหาร (เสริม) นมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช และในจำนวนนี้มีโรงงานแปรรูปนมที่ตั้งในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ซึ่งเบื้องต้นพบว่าโรงงานดังกล่าวมีมาตรฐานตามที่กำหนด

นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาจากการบริโภคนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและการบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียน/สถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 1,288 แห่ง จำนวนนักเรียนที่บริโภคนมโรงเรียน จำนวน 188,489 คน

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้กำหนดมาตรการกวดขันคุณภาพนมโรงเรียนมาตลอด โดยให้แต่ละโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนก่อนส่งมอบให้คุณครูในแต่ละสายชั้นนำไปแจกจ่ายแก่เด็กนักเรียน พร้อมกำชับหากพบความผิดปกติจะไม่อนุญาตให้นำไปแจกจ่ายแก่นักเรียนเด็ดขาด ขณะที่นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยืนยันถึงความเข้มงวดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ทุกส่วนงานได้ตรวจเข้มในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบน้ำนมดิบ การขนส่ง และการแปรรูป ทั้งจากต้นทางจนถึงปลายทาง