โยธาธิการและผังเมืองชัยนาท เตรียมจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี

โยธาธิการและผังเมืองชัยนาท เตรียมจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี

โยธาธิการและผังเมืองชัยนาท เตรียมวางแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอด้วยมาตรการผังเมือง กรณีจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตน์ตัญญู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท ได้รับงบประมาณดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื่องจากอำเภอสรรคบุรี เป็นอำเภอใหญ่ที่มีความสำคัญ มีพื้นที่และประชากรมากเป็นลำดับสองของจังหวัดชัยนาท มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความหนาแน่นในเขตเมืองและกระจายตัวทั่วไปตามแนวแม่น้ำน้อยและในพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอด้วยมาตรการผังเมือง กรณีการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการผังเมือง กระบวนการวางและจัดทำผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีนโยบายผังเมืองเป็นกรอบในการวางแผนการพัฒนา เพื่อให้การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรคบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการผังเมือง ซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอ็มเคซี (MKC) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่