นายกฯ ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

นายกฯ ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำพิจิตรให้มีสภาพที่ดีขึ้น

วันนี้ (11 มิ.ย.61) เมื่อเวลา 11.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว จ.พิจิตร เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมระหว่างคลองส่งน้ำของกรมชลประทานทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำพิจิตร ตั้งอยู่นอกเขตโครงการชลประทาน ความยาวของแม่น้ำประมาณ 127 กิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 56,900 ไร่ และมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 43,700 ไร่

ที่ผ่านมา แม่น้ำพิจิตรหรือแม่น้ำเมืองเก่า เดิมเป็นแม่น้ำน่าน ต่อมาแม่น้ำน่านได้ไหลเปลี่ยนทิศทาง จนเกิดเป็นแม่น้ำพิจิตรในปัจจุบัน เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยม โดยแยกจากแม่น้ำน่านที่บริเวณบ้านดงเศรษฐี ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนสองฟากฝั่งแม่น้ำดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชนที่เพิ่มขึ้น เพราะระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำกลับคืนมา ที่สำคัญช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมช่วงที่น้ำหลากในแม่น้ำน่าน โดยสามารถตัดมวลน้ำน่านเข้าสู่แก้มลิงของพิจิตร ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะหลากลงไปยังที่ราบภาคกลาง อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาบึงสีไฟซึ่งอยู่ทางตอนล่างได้อีกด้วย แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่ การขุดลอกแม่น้ำพิจิตรทั้งสายตลอดความยาว 127 กิโลเมตร เพื่อกักเก็บน้ำ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำพิจิตรให้มีสภาพที่ดีขึ้น พร้อมกล่าวว่า “ขณะนี้ทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง เพราะลำพังเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียวคงมีจำนวนไม่เพียงพอ หากประชาชนช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนก็จะสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ โดยใช้แนวทางประชารัฐ เพราะชุมชนถือเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ถ้าชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาประเทศก็จะมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป”

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่