พังงาจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561  สืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พังงา- วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561  สืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่โรงเรียนพระราชทานทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตามรอยเบื้องยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการนำระบบการสหกรณ์มาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตของราษฎร โดยมีนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน โรงเรียนที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียนพร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการเข้าร่วมงานกว่า 600 คน ภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น ได้มีการมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลแก่นักเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมสหกรณ์จากโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ

ด้วยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มทำงานของประชาชนก่อนในปี 2505 โดยเริ่มโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง พัฒนาสู่การใช้วิธีการสหกรณ์ในการดำรงชีวิตร่วมกัน ให้มีการเผยแพร่ขยายระบบสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาทโดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และให้โรงเรียนต่างๆจัดการเรียนการสอนการสหกรณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีกับสหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้

นางสาวสร้อยทอง ไชยสงค์ สหกรณ์จังหวัดพังงา กล่าวว่า ภายหลังที่จังหวัดพังงาได้ประสบกับธรณีพิบัติภัยสึนามิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบยั่งยืนในการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีพระราชดำริให้มีการสอนวิชาการสหกรณ์แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ประสบภัย เนื่องจากการสหกรณ์เป็นเรื่องสากลที่ประเทศทั่วโลกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดพังงาจึงได้ให้ความสำคัญตั้งแต่เป็นเยาวชนด้วยการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามโรงเรียนพระราชดำริฯ เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยมีโรงเรียนบ้านทุ่งรักเป็นแห่งแรกที่กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา เข้าเผยแพร่ระบบสหกรณ์และจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการ 3 แห่ง อยู่ใน อ.คุระบุรี 2 แห่ง และอ.ท้ายเหมืองอีก 1 แห่ง และได้ทำการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆอีก 8 แห่ง

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น