ร้องบ้านมั่นคงลำตาเสามีปัญหา.จ่ายเงินไม่ได้อยู่

ร้องบ้านมั่นคงลำตาเสามีปัญหา.จ่ายเงินไม่ได้อยู่

พระนครศรีอยุธยา-ชาวบ้านสุดทนรวมตัวร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ หลังจ่ายเงินเพื่อซื้อบ้านมั่นคงผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน แต่สุดท้ายบ้านไม่เสร็จแถมไร้ที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ประชาชนที่อยู่ชุมชนลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ร้องเรียนไปยัง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องความไม่เป็นธรรมจากการสร้างบ้าน บ้านมั่นคง ชุมชน       ลำตาเสา โดยระบุว่าสมาชิกชุมชนลำตาเสา ได้มีการ กู้เงินจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช. ) ผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน เพื่อสร้างบ้านในโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนล าตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หลังละ 165,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 125 หลัง โดยมีการทำสัญญาแบ่งชำระเงินกู้เป็นงวด (รายเดือน)      จำนวน 15 ปี เริ่มงวดแรก เดือน พฤษภาคม 2557 ตลอดเวลาที่ผ่านมา สมาชิกได้มีการชำระเงินให้กับ พอช. โดยสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรวบรวมเงินของทุกหลังคาเรือน เพื่อไปส่ง พอช. เอง โดยไม่เกิดปัญหาใดๆ และไม่มีการพบพฤติกรรมอันเป็นพิรุธและทุจริตของสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้านเลย
จนกระทั่ง ได้มีการประชุมหมู่บ้าน และทาง พอช. ทวงถามถึงเงิน ที่สมาชิก ได้ค้างชำระ เป็นเวลา 1
ปีเศษ สมาชิกได้มีการแจ้งทาง พอช. ไปว่า ได้ชำระเงินครบทุกเดือน ไม่มีการค้างชำระ แต่ประการใด โดย
ชำระผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้าน แต่ทาง พอช. ได้ระบุว่า เงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทาง พอช. มิเคย
ได้รับ และสมาชิกทั้งหมด 125 หลังคาเรือน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่ค้างอยู่
1,800,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยค่าปรับเพิ่มอีกเดือนละ 5,000 บาท ถึงแม้ว่าบางหลังจะจ่ายปิดบัญชียอดหนี้แล้วก็ตาม
หลังจากนั้น สมาชิกบางส่วนได้หยุดชำระเงินค่างวดบ้านให้กับสหกรณ์ฯ เพราะเกรงว่า เงินจะไม่ถึง
พอช. ดังเช่นที่ผ่านมา สมาชิกได้ติดตามทวงถามถึงเงินค่างวดที่ชำระไป กับทางสหกรณ์ฯ โดยต้องการให้
สหกรณ์ฯหาเงินจำนวนนั้นที่ยักยอกไปมาคืน หรือ นำไปจ่ายให้ พอช. แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า หรือการแก้ไข
ใดๆจากสหกรณ์ฯ กลับกัน ยังมีการข่มขู่ ให้สมาชิกได้รับความหวาดกลัว และรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ เช่น จะแจ้งความดำเนินคดีหากสมาชิกคนใดได้หยุดการชำระเงิน หรือ หากไม่มีการชำระเงินกับ
สหกรณ์ฯต่อ จะนำแม่กุญแจไปปิดบ้าน เพื่อยึดสิทธิ์ในการอยู่อาศัย นอกจากเงินค่าชำระบ้านรวม 1 ปีเศษ ที่สหกรณ์มิได้นำส่ง พอช. แล้ว สมาชิกยังพบการกระทำอันผิดต่อสัญญาที่ได้ทำไว้กับสมาชิก ดังนี้
1. สมาชิกบางส่วนได้ชำระเงินส่วนต่างและค่าบ้านให้สหกรณ์ฯ ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนด แต่ไม่มี
การปลูกสร้างบ้านให้ตามสัญญา ทำให้สมาชิกได้รับความเดือนร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย
2. สมาชิกบางส่วนได้ชำระเงินส่วนต่างและค่าบ้านให้สหกรณ์ฯ ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนด และ
สหกรณ์ฯได้เริ่มก่อสร้างไปแล้ว ต่อมา ก็ได้ทำการหยุดก่อสร้าง และไม่มีการดำเนินการสร้างต่อให้แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ตามสัญญา
3. การใช้ชื่อเจ้าชองบ้านซ้ำซ้อนหลายชื่อ กล่าวคือ ผู้ซื้อรายที่หนึ่ง ได้ยกเลิกสัญญา และได้ขายบ้าน คืนให้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งทางสกสหกรณ์ฯ มิได้จ่ายเงินค่ารับซื้อคืนให้กับผู้ซื้อรายที่หนึ่ง แต่ได้นำบ้านหลังดังกล่าว
ไปขายต่อให้กับผู้ซื้อรายที่สอง และได้รับเงินจากผู้จากผู้ซื้อรายที่สองแล้ว เมื่อผู้ซื้อรายที่สองได้ท าการขอย้าย
ชื่อเข้าทะเบียนบ้านหลังที่ซื้อ แต่ไม่สามารถย้ายเข้าได้ เนื่องจากติดชื่อของเจ้าของเดิมคือผู้ซื้อรายที่หนึ่ง ซึ่งไม่
ยอมย้ายออก เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจากสหกรณ์ฯ
4. ปริมาณไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้ามีกำลังน้อยเกินไป
ดังนั้น ทางสหกรณ์ฯ จึงได้แผนการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีกำลังที่มากขึ้น เป็น 50 แอมแปร์ โดยได้มีการ
เรียกเก็บเงินจากสมาชิก หลังละ 2,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ แต่ ณ ปัจจุบัน ผ่านไป 2 ปี
แล้ว นับจากวันเรียกเก็บเงิน ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือความคืบหน้าใดๆ สมาชิกก็ยังคงใช้กระแสไฟที่ไม่
เพียงพอ ทำให้เกิดไฟฟ้าตก หรือดับบ่อยๆ เป็นเหตุให้เครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุด และเสื่อมประสิทธิ์ภาพในการใช้
งาน

5.รัฐบาลได้มีงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้าน ให้กับบ้านในโครงการหลังละ 50,000 บาท จำนวน 125 หลัง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,250,000 บาท แต่ทางสมาชิกมิเคยรับทราบมาก่อนว่า เงินจำนวนดังกล่าวได้รับแล้วหรือไม่ และสหกรณ์นำไปใช้ประโยชน์สิ่งใด ซึ่งทางสมาชิกเห็นว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามสัญญาและส่อไปในทางทุจริต ของสหกรณ์ออมทรัพย์หมู่บ้านมั่นคงชุมชนลำตาเสา จึงได้มาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้แก้ไข ซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเข้าตรวจสอบที่หมู่บ้านมั่นคงชุมชนลำตาเสา ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กดอ่านที่นี่