สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง

นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ณ.ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาว สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกศน.จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 2ทศวรรษวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสถาปนาและวิชาการ โดยได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ การแสดงพื้นบ้าน การแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล และพิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ

และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้คัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ อำเภอล่ะ 2หมู่บ้าน รวม 26 หมู่บ้าน  และมอบป้ายประกาศเกียรติบัตรหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ที่ยืนยันสานต่อปณิธานไม่ซื้อเสียง อำเภอล่ะ 1หมู่บ้าน รวม 13 อำเภอ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้กำหนดกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ อันเป็นการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอนาคตอันใกล้นี้ เป็นการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ ไม่มีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ในการเลือกตั้ง ประชาชนไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านไม่ซื้อเสียงต้นแบบนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้รับความร่วมมือจากกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบทุกหมู่บ้าน โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอย่างดียิ่ง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่