นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ นายก อบจ.มุกดาหาร เข้าปฎิบัติหน้าที่เดิม

นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ นายก อบจ.มุกดาหาร เข้าปฎิบัติหน้าที่เดิม

มุกดาหาร – นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ นายก อบจ.มุกดาหาร เข้าไปดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่เดิม หลังจากได้ถูกหน่วยงายต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยุติเรื่องแล้ว

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2558 เรื่องแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฎิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 26 กรกฏคม พุทธศักราช 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35 / 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 นั้น

บัดนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลผู้ที่มีรายชื่อ และตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังกล่าว ได้ถูกหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยุติเรื่องแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชิ ที่ 19 /2558 เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฎิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2558 ข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43 / 2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 44/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 26 กรกฏคม พุทธศักราช 2559 และข้อ 13 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ นาง มลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่เดิม

ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดเตรียมห้องทำงานให้กับ นาง มลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่เดิม ส่วนนาง มลัยรัก ทองผา ได้รับทราบคำสั่งแล้ว แต่จะรอหนังสือเป็นทางก่อนถึงจะเข้ามาทำงานตามปกติต่อไป..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมุกดาหาร กดอ่านที่นี่