ประมงระนองกว่า 500 คนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีร้องเร่งแก้วิกฤติภาคประมง

ประมงระนองกว่า 500 คนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีร้องเร่งแก้วิกฤติภาคประมง

ระนอง-นาย สมทรัพย์  จิตตะธัม นายกสมาคมประมงจังหวัดระนองนายสุรศักดิ์ จิมาพันธุ์ รองนายกสมาคมประมงจังหวัดระนอง  กล่าวว่า ชาวประมงในจังหวัดระนองกว่า 500 คนเดินทางไปรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  (ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง)หลังได้รับความเดือดร้อนมา 5 ปี เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชาวประมง ก็ให้รัฐซื้อเรือประมง และเครื่องมือประมงไปให้หมดทั้งประเทศเพราะไม่สามารถทำการประมงได้อีกแล้ว

นายกสมาคมประมงเปิดเผยว่า ในวันนี้ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.ชาวประมงในจังหวัดระนองกว่า500คนจะรวมตัวกันเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  (ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด) พร้อมกับชาวประมงอีก 22 จังหวัดทั่วประเทศ หลังได้รับความเดือดร้อนมา 5 ปี เรียกร้องนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งมีทั้งหมดรวม 12 ข้อ

สืบเนื่องจาก ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ออก กฎ ระเบียบประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง ตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจฯ จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกอาชีพ เพราะประสบกับภาวะขาดทุน มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดแรงงาน ทั้งที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปไปแล้ว  แม้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มที่ ซึ่งต้องขอขอบคุณมายังผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ขณะนี้ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่คลี่คลายและก็ยังไม่เกิดผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดขัดระบบราชการและการตัดสินใจต่างๆ ของผู้มีอำนาจฯ รวมทั้งยังมีการออก กฎระเบียบ ที่สร้างปัญหาใหม่ๆ มาอีก เช่นเรื่องการจะบังคับให้ชาวประมงชำระค่าน้ำมันผ่านระบบฟรีทการ์ด ซึ่งเป็นระบบเงินสด ในขณะที่ภาคเกษตรอื่นๆ ภาครัฐกลับดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้สร้างความไม่สบายใจต่อชาวประมงเป็นอย่างมาก

ดังนั้น สมาคมประมงระนองจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการต่างๆ เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังนี้

1. ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง มาเพิ่มเติมขึ้นอีก (ยกเว้นการออก กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง)

2. ขอให้มีการเสนอแก้ไขฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเร่งด่วน ในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้

3. ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณจำนวน 1 หมื่นล้าน ในปีงบประมาณ 2563 ในการที่จะนำเรือประมงออกนอกระบบ

4.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

5. ขอให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

6.ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว7. เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวน

ให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี

8. ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที ด้วยเหตุผลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ต้นทุนสูงกว่า ราคาจึงตกต่ำ

9. เพราะมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบเสรีไร้การควบคุม มาสต๊อกไว้เต็มห้องเย็นหมดแล้วดังนั้นจึงต้องแก้ไขระเบียบกรมประมงเดิมที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารกนำเข้าสัตว์น้ำได้เสรี มีมาตรการปกป้องสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ

10. ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน

เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5 ปีแล้ว เนื่องจากมีการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี

11. ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมัน บังคับให้ชาวประมง ต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด (Fleet Card) ซึ่งจะทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที12, ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ หากภาครัฐไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชาวประมง ก็ให้รัฐซื้อเรือประมงพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องมือประมงไปให้หมดทั้งประเทศเพราะไม่สามารถทำการประมง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น