อ่างทองประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561

อ่างทองประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ซึ่งข้อ 5 ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้มีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่งในแต่ละจังหวัด จำนวน 8 คน ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร ตามข้อ 14ฯ และพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เหลือ 16 คน ตามข้อ 15 ของระเบียบฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบ เพื่อเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร และจะ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เหลือ 16 คนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่