สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด แม่ข่ายนำชาวนาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ

สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด แม่ข่ายนำชาวนาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ

ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการรวบรวมข้าวโพด ชี้แจ้งถึงความสำเร็จและอุปสรรค หลังช่วงนาปรัง หรือแล้งที่ผ่าน สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด เป็นแม่ข่าย ส่งเสริมให้ ชาวนา 6 อำเภอ คือ  อ.ตรอน อ.พิชัย อ.ทองแสนขัน อ.ท่าปลา อ.ฟากท่า และ อ.น้ำปาด ในเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 16 แห่ง  ส่งขายทั้งโรงานอาหารสัตว์ ที่ความต้องการยังคงสูงต่อเนื่อง นายถาพร กล่าวว่า แล้งที่ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 16 แห่ง 6 อำเภอ ที่ตันสินใจปรับที่นาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ ข้าวโพดหลังนา พืชใช้น้ำน้อย ดูแลง่าย และยังดำเนินการตามโครงการ “แก้มลิงผลผลิตทางการเกษตร” หนึ่งในนโยบายของรัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมผลผลิตเป็นแหล่งดูดซับผลผลิตไปเก็บไว้ เป็นตัวช่วยเรื่องกลไกราคา เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร ปรากฏว่า สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากกว่า 47 ล้านบาท ผลผลิตไร่ละ 1.5 ตัน ความชื้น 30 รับซื้อกิโลกรัมละ 7 บาท หรือ 10,000 บาท/ไร่ ซึ่งดีกว่าหากปลูกข้าว ที่สำคัญปลูกข้าวโพด มีต้นทุนต่ำ ดูแลง่าย และใช้น้ำน้อย ดังนั้นในช่วงนาปีฤดูกาลนี้ ชาวนา จึงพร้อมใจลงนามความร่วมมือ (MOU) ปรับนาดอนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ อายุไม่ต่ำกว่า 130 วัน  ลดพื้นที่นา เป็นการรวมกลุ่มปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่ ส่งขายทั้งโรงานอาหารสัตว์ ซึ่งคาดว่าผลผลิตมากกถึง 3 หมื่นตัน หรือมากกว่า 3  หมื่นไร่ เนื่องจากสมาชิกได้ขยาย หรือเพิ่มพื้นที่ปลูก โดยเฉพาะเกษตรกรนอกเขตชลประทาน ที่ทำนาปี ต้องรอน้ำฝนเท่านั้น ประกอบกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความต้องการของโรงงานยังสูง และไม่เพียงพอ เฉลี่ยทั่วประเทศปลูกได้เพียง 4 ล้านตัน ขณะความต้องการสูงถึง 8 ล้านตัน และจะเป็นพืชทางเลือกให้กับชาวนา ทั้งช่วงนาปีและนาปรังอย่างไรก็ตาม สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนอุตรดิตถ์ จำกัด มีศักยภาพในการเป็นแม่ข่ายรวบรวมผลผลิตข้าวโพด ทั้งจุดรับซื้อ ตราชั่ง ลานตาก แต่ยังขาดไซโล หรือเครื่องอบลดความชื้น ในการอบข้าวโพด หากได้รับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการเกษตร ทันปีการผลิต 2561 นี้ สนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นข้าวโพดขนาด 500 ตัน/วัน จะทำให้ชาวนามีแหล่งอบความข้าวโพด ลดความชื้น ก่อนส่งขาย สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น และรองรับผลผลิตข้าวโพดช่วงฝนนี้กว่า 3 หมื่นตัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ กดอ่านที่นี่