บทความ … จากศรีสะเกษ (เนื่องในโอกาส ๗ มิถุนา ครบรอบปีวันจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียน)

บทความ … จากศรีสะเกษ (เนื่องในโอกาส ๗ มิถุนา ครบรอบปีวันจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียน)

๗ มิถุนา ครบรอบปีวันจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียน


เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ดำเนินการจัดงานโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานการจัดการเรียนและการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นโอกาสเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสหกรณ์ ผู้ร่วมงานประกอบด้วยครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑,๕๐๐ คน

ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน ฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙ ทรงนำวิธีการสหกรณ์ไปใช้แก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของประชาชน โดยทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มทำงาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มีพระราชดำริให้จัดตั้ง กลุ่มสวนผักชะอำ และ เริ่มโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง สร้างชุมชนต้นแบบที่นำวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ หลังจากนั้นมีการแพร่ขยายระบบสหกรณ์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปทั่วประเทศ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอย
พระยุคลบาท ฯ โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในสมัยนั้น (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ ฯ โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้จากการฝึกฝนและปฎิบัติจริง นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้กระบวนการด้านสหกรณ์และการตัดสินแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมีที่ทำการตั้งอยู่ในทุกจังหวัด ได้น้อมนำแนว
พระราชดำริ ฯ แปลงไปสู่การปฎิบัติ โดยดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน จัดงาน ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ แสดงนิทรรศการและทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้เป็นแบบอย่างสำหรับเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เห็นความสำคัญและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสหกรณ์ สามารถนำไปปฎิบัติ ให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคมในภาพรวม จึงเป็นที่มาการจัดงาน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในวันที่ 7 มิถุนายน ทุก ๆ ปี

กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน อาทิ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตใช้เป็นอาหารเลี้ยงนักเรียน ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันตามหลักและวิธีการสหกรณ์ โดยนักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในฐานะเป็นสมาชิก ฯ เป็นการส่งเสริมโภชนาการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดาร ส่วนที่เหลือจากการบริโภค ก็ทำการแปรรูปเก็บไว้ใช้รับประทานที่บ้านได้ นอกจากนั้น บางส่วนนำไปจำหน่ายในชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียนตามส่วนที่ลงมือทำ

การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ ฯ จึงเป็นแรงจูงใจและเป็นบทเรียนที่มีคุณค่า มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์ นำไปปรับใช้เพื่อการดำเนินชีวิต และเป็นกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทุกคนมีความอยู่ดี กินดี มีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั่วถึงกัน นั่นเอง

ภาพ/บทความ : เรวัตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่