สนามบิน อู่ตะเภา ซ้อมแผนอากาศยานฉุกเฉิน

สนามบิน อู่ตะเภา ซ้อมแผนอากาศยานฉุกเฉิน

    ที่สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ฝึกซ้อมการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สนามบินอู่ตะเภา หรือ  ภายใต้หัวข้อ U-TAPAO EMEX 2010 U-tapao Rayong Pattaya International Airport Full Scale Emergency Exerclse 31t May 2018

    ณ สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ ซึ่งการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติดังกล่าว ได้ดำเนินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติฯให้แก่ สาธารณะชน กองการบินทหารเรือจึงขอชี้แจงวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อม ขั้นตอนการดำเนินการ ฝึกซ้อม และผลการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติฯ  สนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินของกองทัพเรือ ที่เป็นตั้งของกองการบินทหารเรือ ซึ่ง ปฏิบัติภารกิจด้านการบินให้กับกองทัพเรือทั้งในการสนับสนุน กองเรือ หน่วยเฉพาะกิจ หน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และส่วนราชการที่ขอรับการสนับสนุน นอกจากนี้

    สนามบินอู่ตะเภายังเปิดให้บริการ การบินในเชิงพาณิชย์แก่สายการบินต่างๆ ทั้งเส้นทางในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของการบินเชิงพาณิชย์   จะเห็นได้ว่าสนามบินอู่ตะเภาดำเนินการให้บริการแก่อากาศยานเป็นจำนวนมาก ทั้ง อากาศยานของกองทัพเรือ ส่วนราชการอื่นๆและจากกองทัพประเทศพันธมิตร รวมถึงอากาศยาน ของสายการบิน อากาศยานพลเรือน โดยสนามบินอู่ตะเภา มีขีดความสามารถที่จะให้บริการแก่ อากาศยานที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยทางวิ่ง (RUN WAY) เครื่องช่วย เดินอากาศ ลานจอดอากาศยาน (Apron) และหน่วยดับเพลิงและกู้ภัย (Rescue and fire fighting) ที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ยกตัวอย่างเช่น อากาศยานที่มีขนาดให้ แบบ Antonov 225 ได้มาปฏิบัติการบินที่สนามบินอู่ตะเภาเพื่อขนส่งยุทโธปกรณ์ ให้กับกองทัพไทย 

  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านการบินในพื้นที่รับผิดชอบของสนามบินอู่ตะเภา เกิด ความปลอดภัยสูงสุดและมีความพร้อมในการปฏิบัติกรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ กองการบินทหารเรือ จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติฯ ดังกล่าวขึ้น อีกทั้งการฝึกซ้อมแผนการ ปฏิบัติฯ ยังสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานนิรภัยการบินและภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกองการบินทหารเรือ ที่กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุ ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สนามบินอู่ตะเภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ครั้ง และตาม ข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่กำหนดให้สนามบินที่มีเที่ยวบิน ระหว่างประเทศ จะต้องมีการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุแบบเต็ม รูปแบบ ๒ ปี ต่อ ๑ ครั้ง 

  โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแผนการ ปฏิบัติฯ และเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติ อันจะเป็นการเสริมสร้างความพร้อม และลดความ เสียหายที่เกิดจากอากาศยาน เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โดยในการดำเนินฝึกครั้งนี้ กองการบิน ทหารเรือได้จัดผู้เข้ารับการฝึกจาก หน่วยขึ้นตรงกองการบินทหารเรือ และเชิญผู้แผนหน่วยงานและ ส่วนราชการภายนอกกองการบินทหารเรือ ทำการฝึกซ้อมแผนในที่บังคับบัญชา (CPX) ในวันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารฝึกกองการบินทหารเรือ อาคาร ๕ (ม้าแดง) และ ทำการฝึกซ้อม แผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สนามบินอู่ตะเภา

 

   สำหรับผลการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยต่างๆที่เข้า ร่วมรับการฝึกมีความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยขึ้นตรงกองการบินทหารเรือ หน่วยงาน และส่วนราชการ ภายนอกกองการบินทหารเรือเป็นอย่างดี ส่งผลให้การฝึกซ้อมในครั้งนี้บังเกิดผลสมบูรณ์เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการฝึก กำลังพลและอุปกรณ์ปลอดภัย ผู้เข้าร่วมการฝึกสามารถนำประสบการณ์ และบทเรียนต่างๆที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และนำไปปรับปรุงหลักการปฏิบัติตามแผนฯ เพื่อให้ สนามบินอู่ตะเภามีความพร้อมสูงสุดในการให้บริการการบินทั้งแก่ อากาศยานของรัฐและอากาศ ยานของพลเรือน เป็นไปด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ดังคำขวัญของสนามบินอู่ตะเภา ที่ว่า ” One Airport Two Missions ” อีกด้วย