เกษตรจังหวัดภูเก็ต หนุนวิชาการให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็น

ภูเก็ต-ผักปลอดสารพิษ ชาวสวนชาวไร่จะไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา หรือสารเคมีอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค แม้ว่าสารเหล่านั้นอาจช่วยกระตุ้นผลิตผลให้อุดมสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นก็ตาม 

วานนี้ (28 พ.ย.) นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าว่า  โครงการตลาดเกษตรกร  เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย. ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง มีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อน ในทุกมิติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวดาวนภา บุญภารอด ประธานตลาดเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตลาดเกษตรกรเป็นของหน่วยงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ที่จัดตั้งขึ้นมา มีสมาชิกก่อตั้ง 35 คน และมีอยู่ช่วงหนึ่งแรกๆสมาชิกก็หายไปบ้าง แต่ปัจจุบันสมาชิกก็กลับเข้ามาและเพิ่มขึ้นเรื่อๆ ทางกลุ่มก็มีสินค้าจากเกษตรกรหลากหลาย เช่นพืชผัก ผลไม้ และอาหารแปรรูป ได้รับการรับรอง GAP ที่เป็นอาหารปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็น ครั้งแรกเราจะเอาแต่กลุ่มเกษตรกรอย่างเดียวแต่สถานีแห่งนี้มีประชาชนผ่านไปมามากและหลากหลาย จึงมีผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ไช่เกษตรกรแต่รับสินค้าจากเกษตรกรในชุมชนมาจำหน่ายแทนเอา เข้ามาร่วมด้วย สินค้าทางการเกษตรจึงมีหลากหลาย ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นทางด้านนางสายพิญ เถรพันธ์ ตัวแทนจากไร่วานิช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เราทำการเกษตรในรูปบริษัท ปลูกผักปลอดสารพิษ ออแกนิค ปลูกเองขายเอง เกษตรกรจริงๆ สามารถตรวจสอบได้ พืชผักผลไม้ต่างๆถ้าเราขายไม่หมดก็จะนำมาแปรรูป เช่นน้ำข้าวโพดเป็นต้น  ทุกอย่างปลอดภัย กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ช่วยกันคัดสรรและตรวจสอบผลผลิต และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายเป็นประจำโดยตระหนักถึงความสำคัญของสารพิษตกค้าง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งจะมีขายในวันพุธ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น