คณะ สว.ลงพื้นที่รับทราบปัญหา ปชช.นำเสนอรัฐบาลช่วยเหลือแก้ไข

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และรับทราบปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อรวบรวมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด  กระทรวงทบวงกรม และรัฐบาล  เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือ  บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

(24 พ.ย.62) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดยนายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะฯ  ได้ลงพื้นจังหวัดพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังข้อเสนอแนะ  และปัญหาอุปสรรคของประชาชน  การทำหน้าที่ของผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพระราชดำริ  ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง  ต.โนนดินแดง  อ.โนนดินแดง  โดยมีนายธีรวัฒน์   วุฒิคุณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์   ปลัดจังหวัด    หัวหน้าส่วนราชการ   ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน   ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนให้คณะได้รับทราบ

หลังจากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาฯ  ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเกษตรกรรมประณีต โครงการพระราชดำริ และลงพื้นที่หมู่บ้านเกษตรตัวอย่าง ที่บ้านหนองสะแกกวน  ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง   เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ดำเนินงานของชุมชน  ความต้องการของประชาชน  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปนำเสนอหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะฯ  กล่าวว่า    โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) มีพื้นที่ดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคของประชาชน  ผู้นำชุมชน และท้องถิ่นในพื้นที่  เพื่อจะได้รับทราบปัญหาความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง  ซึ่งการลงพื้นที่จ.บุรีรัมย์ครั้งนี้  ประชาชน  ผู้นำชุมชน  และผู้นำท้องถิ่น  ก็มีความต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ   ราคาพืชผลการเกษตร  ปัญหาช้างป่า  การขยายถนน  และรายได้ที่ยังไมเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ซึ่งก็จะได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปเสนอจังหวัด  กระทรวง ทบวง  กรม  หรือรัฐบาลได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น