มทบ. 37 สานใจเป็นพลัง จัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว

เชียงราย-มทบ. 37 สานใจเป็นพลัง จัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562 ปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการทำนา ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เช้าวันที่ 22 พ.ย. 62 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562 ณ แปลงนาเกษตรอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี คณะนายทหาร นายสิบ พลทหารใหม่ นศท.มทบ.37 และนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช เข้าร่วมอย่างคึกคัก

สำหรับแปลงนาเกษตรอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37 ได้ทำการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ “สันป่าตอง 1” ซึ่งได้ดำเนินการปลูกตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.62 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับข้อแนะนำอย่างเป็นระบบ จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ซึ่งปัจจุบันผลผลิตได้เจริญเติบโตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

พิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับกำลังพล ได้เห็นถึงความสำคัญของการทำนา ตระหนักถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ตามแบบประเพณีโบราณของไทย ในการลงแขกเกี่ยวข้าว และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ได้เห็นความสำคัญของการทำนา ตามวิถีเกษตรตั้งเดิมของชุมชน ซึ่งแสดงถึงการร่วมแรง ร่วมใจ เคารพนับถือคุณคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นวัฒนธรรมล้ำค่าของบรรพบุรุษ ซึ่งการลงแขกเกี่ยวข้าวจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของชาวนไทย ที่ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้คงอยู่และสืบสานต่อเนื่องไปให้ยั่งยืนนาน  อนึ่ง กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในภูมิปัญญาตั้งเดิมนั้น เป็นกุศโลบายในการใช้แรงงานทดแทนเครื่องจักรเป็นที่นับเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่จะนำมาซึ่งความสมัครสมาน สามัคคี รักใคร่ปรองดอง ความกตัญญู และความจงรักภักดี และยังได้รำลึกถึง พระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข่าวโดย  : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น