ภาคเหนือ

เชียงใหม่

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นป่าต้นน้ำไม่เหมาะต่อการเพาะปลูก และอีกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา เอื่อต่อการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรม และมีความโดดเด่นของศิลปินพื้นบ้านที่มีท่วงทำนอง และจังหวะในแบบเฉพาะวิถีชีวิตของคนเมือง ผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยาวนาน

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

มทบ.33 นำเยาวชนฝึกอบรมเรียนรู้งานของพ่อรุ่นที่ 2 แบบวิถีใหม่ (New Normal)

เชียงใหม่ : มทบ.33 นำเยาวชนร่วมฝึกอบรมเรียนรู้งานของพ่อรุ่นที่ 2 แบบวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 โดยการลดจำนวนการเข้ารับการอบรม ลดระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที  สวมหน้าก […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด