ภาคกลาง

ชัยนาท

ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบน  แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ มีประชากร 329,875 คน โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มถึงร้อยละ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย ทั่วทุกอำเภอ จึงเป็นแหล่งทำการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยมีของขึ้นชื่อคือส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา รวมถึงข้าวที่เป็นผลผลิตหลัก ทั้งยังนำฟางข้าวมาประดิษฐ์เป็นหุ่นรูปนกชนิดต่างๆ ขนาดใหญ่ จัดแสดงเป็นมหกรรมใหญ่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด