ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บึงกาฬ

เป็นจังหวัดน้องใหม่ที่แยกจากจังหวัดหนองคาย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554  มีพื้นที่ 4,305 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 756 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปลูกยางพารา ที่มีเนื้อที่ถึง 300,000 ไร่ อาจถือเป็นพืชเศษฐกิจหลักของจังหวัด

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด