ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญ

มีเนื้อที่  3,161.29 ตารางกิโลเมตร มีหลักฐานหลายอย่างที่แสดงว่า เคยมีมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาถึงยุคปัจจุบัน ผ่านฐานะจากชุมชนโบราณมาเป็นบ้านเมือง พื้นที่ของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขง แม่น้ำมูลตอนบน และลำเซบายซึ่งอยู่ใกล้ลุ่มแม่น้ำชี สายน้ำเหล่านั้นเป็นเสมือนเส้นทางการแพร่กระจายอารยธรรม จากรัฐอื่นมาสู่แอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร สืบเนื่องถึงบริเวณที่ตั้งจังหวัดในปัจจุบัน

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด